Onderwijshuisvesting zoals het moet

Schools-as-a-Service levert de ultieme oplossing voor onderwijshuisvesting. Met gebouwen die gezond, veilig en duurzaam zijn, en zelfs de hoogste eisen overtreffen. Met gebouwen die over tien, twintig of zelfs veertig jaar nog voldoen aan de dan geldende behoeften. Met gebouwen die dus niet verouderen!

De toekomst is aan dynamische huisvesting...

Natuurlijk kunnen we de toekomst niet voorspellen. Maar dat hoeft ook niet. Het enige dat we zeker weten is dat onze toekomstige inzichten en behoeften anders zijn dan die van vandaag. Daarom bieden we huisvesting aan als dienst. Omdat het ondersteunen van verandering uitgangspunt is, worden de gebouwen zo ontworpen dat ze ook op betaalbare wijze veranderd en vernieuwd kunnen worden.

...van excellente kwaliteit...

Schools-as-a-Service levert geen goedkope, tijdelijke huisvesting. Integendeel: het gaat om ruime, duurzame, kwalitatief hoogwaardige gebouwen waarvan de meeste componenten en materialen zeer lang mee gaan. Maar omdat verandering mogelijk is zonder sloop, en vernieuwing door middel van kleine ingrepen, sluiten de gebouwen op economische wijze naadloos aan op de vraag.

...betaalbaar...

Niet goedkoop maar wel betaalbaar. Hoe kan dat? Dat kan omdat Schools-as-a-Service de volledige levenscyclus voor haar rekening neemt: ontwerp, financiering, bouw, beheer, onderhoud, schoonmaak, renovatie, hergebruik en recycling, tot en met verwijdering zodra het gebouw niet meer nodig is. Doordat ale processen door één partij geregisseerd worden sluiten deze naadloos op elkaar aan, en kan de meest economische oplossing gerealiseerd worden. In de praktijk betekent dit dat we méér investeren in het gebouw waardoor energie-, onderhoud-, schoonmaak- en renovatie-kosten verlaagd worden. Dat is geen belofte maar een garantie.

...voor de gehele levenscyclus.

De gebouwen groeien of krimpen, maar worden ook aangepast aan nieuwe gebruiksfuncties. Hierdoor wordt de levensduur verlengd. De aanbieders van Schools-as-a-Service nemen verantwoordelijkheid voor de volledige (circulaire) levensloop van gebouwen!

Voorbeeld van een multifunctioneel schoolgebouw dat kan groeien, krimpen en veranderen in een appartementencomplex of in woningen voor studenten of ouderen. Het gebouw kan na gebruik weer weggehaald worden.

U kiest voor SaaS omdat...

...de gebouwen duurzaam zijn.

Schools as a Service neemt verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van een gebouw, inclusief terugname, hergebruik en recycling. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met de toeleverende bedrijven: zij zijn het immers die weten welke materialen gebruikt zijn, en hoe deze zonder kwaliteitsverlies opnieuw benut kunnen worden voor de productie van nieuwe componenten of materialen.

...de gebouwen betaalbaar zijn.

Schools as a Service brengt de kennis van alle disciplines bij elkaar, inclusief die van de toeleveranciers. Hierdoor kan het integrale proces van ontwerp, bouw en huisvesting effciënter ingericht worden. De kostenreductie die hier uit voortkomt wordt voor een deel teruggegeven aan gemeente en schoolbestuur in de vorm van lagere risico's en exploitatielasten.

...de gebouwen gezonder en veiliger zijn

Voor een ander deel wordt het voordeel teruggegeven aan de gebruikers in de vorm van ruime, gezonde en veilige gebouwen. De prestaties die SaaS levert worden niet alleen gemeten met het Frisse Scholen model, maar ook met de Amerikaans/Canadese WELL standaard voor gezonde gebouwen. Aangetoond is dat toepassing van de richtlijnen die WELL aanbeveelt resulteert in betere prestaties en minder uitval door ziekte. Bij traditionele aanbesteding voldoet een gebouw precies aan de voorschriften van het Bouwbesluit - niet meer en niet minder - omdat de inschrijvers met elkaar moeten concurreren op laagste prijs. SaaS stelt het ontwerp af op uw behoeften en uw budget, waarbij gezondheid, veiligheid en behoud van toekomstwaarde tot de ontwerpcriteria behoren.

...de gebouwen meegroeien met uw behoeften

Elk schoolbestuur weet dat de instroom van leerlingen geen gelijke tred houdt met de uitstroom. Kleine fluctuaties in de leerlingaantallen kunnen opgevangen worden met het bestaande gebouw, maar als het tekort of het overschot aan ruimte structureel is moet het gebouw aangepast worden. Dankzij de modulaire bouw kan SaaS de gebouwen in zeer korte tijd, vrijwel zonder overlast, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, uitbreiden of inkrimpen. Wat er overblijft bij verkleining van het gebouw gaat terug naar de fabriek en kan na een opknapbeurt opnieuw ingezet worden voor de nieuwbouw of uitbreiding van een andere school.

...de gebouwen niet verouderen

Bij grote aanpassingen of bij onderhoud zal SaaS nagaan of de gebouwen nog wel voldoen aan de nieuwste eisen, inzichten en normen. Vastgoedbeheerders zijn wettelijk niet verplicht om bestaande gebouwen aan te passen aan nieuwe eisen. Maar vooral als het gaat om modernisering ten behoeve van de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers (dus de leerlingen en het onderwijzend personeel) wil SaaS geen enkel risico lopen. Ja: regelmatige vernieuwing boven het wettelijk vereiste kost geld, en bovendien kunnen we de toekomst niet voorspellen, maar een gebouw dat slim - als een modulair montabel en demontabel systeem - ontworpen is kan vrij eenvoudig aangepast worden.

SaaS heeft in samenwerking met De Groot Vroomshoop, een dochterbedrijf van Volker Wessels, een voorstel uitgewerkt voor bouw, beheer en eigendom van een multi-functionele accomodatie in Lelystad. Het ontwerp, gemaakt door 4DArchitects te Amsterdam, voldoet geheel aan de uitgangspunten van Schools as a Service, waaronder Frisse Scholen klasse A, energieneutraal, en geschikt voor groei, krimp of functietransformatie. Het schoolgebouw kan opgetopt worden met appartementen waardoor de financiële haalbaarheid van het project verbetert.

Wat betekent dit voor de aanbesteding?

SaaS berust op een integrale werkwijze, omvattende financiering, ontwerp, bouw, beheer, onderhoud, renovatie. Het Programma van Eisen wordt gezamenlijk met de klant ontworpen en is zuiver functioneel omschreven. Het prestatiecontract is er op gericht om een conflict van belangen te voorkomen zodat 'alle neuzen dezelfde kant op wijzen'. Daarom is het raadzaam om een volledige of gedeeltelijke aanbesteding te doen zelfs nog voordat er een definitief Programma van Eisen is opgesteld. De enige vorm van aanbesteding die deze ruimte biedt is de concurrentiegerichte dialoog.

Omdat SaaS samenwerkt met meerdere aanbieders kan de aanbesteding gefaseerd worden. Dat wil zeggen dat u eerst besluit of u al dan niet een SaaS project wilt realiseren, en dat daarna een keuze wordt gemaakt uit het aanbod.

SaaS zelf is geen aannemer en ook geen bouwbedrijf; SaaS stelt een uitvoerend consortium samen, bestaande uit bedrijven, dat gezamenlijk het gebouw als dienst aanbiedt. SaaS blijft contractpartner en aanspreekpunt tijdens ontwerp, bouw en gebruiksfase als beheerder van het Fonds Circulaire Scholen, waar het juridische eigendom van de gebouwen wordt ondergebracht.